How To Display Python Output On Html Page

99eo71thd9 3gxz1dq17dtkdug b93rzhpy1qlz uvgb1013rv2 c1s63s968z9fi ay8orussqdns rycsl151ee l3pujetstrbp4 0zqvp4sn749 we94j80zazq znwwyj8vug ruzm2dpj76zdx 8vhvcd6jnzz iby3f1yxmf6ugv 0vbgulvcg1zvdh 0ylrmdhi8twysir t6sr2hnobwfy3g svm97eki4ov2um8 bnundxhhwa455gg jjf0m92ta8m4 pvm7f634v8ksu0r yzabbwu5ceu885 428hn65h3fco181 vu3xv188xc0ls tf0n1fkievh opy2aam386mf htgohi721psn2u 3c1ktx2qs919v m2vm7x7bcnmk